Z kart historii

Z kart historii…

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju został powołany przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie decyzją nr 0 – 138/29 z dnia 27 listopada 1985r. Postanowienie brzmiało: „ Tworzę z dniem 15 grudnia 1985 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju… Będzie on przeznaczony dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z terenu województwa lubelskiego.”

Na siedzibę placówki przeznaczono nieruchomość położoną w Firleju, zakupioną od Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami „ Chemia” w Lublinie.

Położenie, po dzień dzisiejszy, jest jednym z głównych  atutów. Budynki usytuowane są w malowniczym miejscu. Z jednej strony graniczą z jeziorem, które należy do atrakcji turystycznych Lubelszczyzny, a z drugiej otacza je piękny sosnowy las. Takie wkomponowanie w naturalny krajobraz jest niezwykle urokliwe i zachwyca każdego, kto nas odwiedza.

Pierwszym dyrektorem Ośrodka Szkolno – Wychowawczego został pan Marian Polak ( lata urzędowania 1986 – 1990 ), dziś już nieżyjący. Urodził się w Firleju. Posiadał wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej. Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania. Przez większość swojego życia zawodowego związany był ze szkolnictwem specjalnym w Warszawie. Po powrocie do rodzinnej miejscowości otrzymał zadanie organizacji w niej placówki kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Pan Marian Polak w Firleju cieszył się dużym autorytetem i z dużym zaangażowaniem włączał się w życie lokalnej społeczności, zarówno wtedy, gdy pracował zawodowo, jak i po przejściu na emeryturę. Między innymi był radnym i przewodniczącym Rady Gminy w Firleju.

 Początki SOSW były trudne i skromne. Placówka zaczęła formalnie istnieć od grudnia 1985 roku. Jednak najpierw trzeba było przygotować zakupione budynki do przyjęcia pierwszych uczniów. Rozpoczęto prace adaptacyjne. Zajęto się przygotowaniem sal lekcyjnych, pokoi internackich, pomieszczeń dla administracji i obsługi, urządzeniem stołówki, wyposażeniem budynku w niezbędne sprzęty i pomoce szkolne.

Przyjęcie pierwszych uczniów i rozpoczęcie zajęć lekcyjnych nastąpiło dnia 17 lutego 1986r. Szkoła ruszyła! Trzydziestu dwóch uczniów i sześciu członków kadry pedagogicznej stało się prekursorami procesu nauczania w murach naszej placówki. Powstały wtedy dwa oddziały łączone , ośmioletniej wówczas, szkoły podstawowej:

-  klasa I i II, licząca 16 uczniów, jej wychowawczynią została pani Alina Bogusz;

-  klasa IV i V, licząca również 16 uczniów, zaś jej wychowawczynią została pani Bogusława Hapon.

Dzieci uczyły się na parterze , a na pierwszym piętrze zlokalizowano pokoje sypialne. W sąsiednim budynku powstała stołówka szkolna oraz biblioteka. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie pozostawali pod opieką wychowawców internatu, którymi byli: Elżbieta Dębska, Grażyna Szczepańska, Bożena Król i Zygmunt Król.

Rok 1986/1987 był pierwszym pełnym rokiem szkolnym działalności ośrodka. Przybyli nowi uczniowie. Utworzone zostały cztery klasy Szkoły Podstawowej: klasa II, klasa III, klasa V, klasa VI. W internacie powstały trzy grupy wychowawcze. Poszerzyło się grono kadry pedagogicznej. Zostali też zatrudnieni nowi pracownicy administracji i obsługi. Utworzono stanowisko kierownika internatu, został nim  Zygmunt Król.

W roku szkolnym 1986/1987 wśród kadry pedagogicznej znaleźli się następujący nauczyciele i wychowawcy:

Alina Bogusz – nauczyciel

Bogusława Hapon – nauczyciel

Elżbieta Jędrzejewska – nauczyciel

Ewa Kajzer – nauczyciel

Elżbieta Dębska – wychowawca internatu

Elżbieta Klej- wychowawca internatu

Bożena Król - wychowawca internatu

Paweł Mondalski - wychowawca internatu

Wacława Polak - nauczyciel

Grażyna Szczepańska- wychowawca internatu

Waldemar Turmowicz - wychowawca internatu

Wśród pracowników administracji i obsługi znalazły się następujące osoby: Zofia Bednarczyk , Wiesława Błaszczak, Kazimierz Cebera , Teresa Chudzik,  Teresa Dembska,  Lucjan Grymuza,  Józef Janczara,  Jadwiga Mikołajewska,  Lucjan Mikołajewski, Jadwiga Paprocka, Krystyna Polak , Halina Radomska , Celina Rogala , Halina Szymańska , Leokadia Toboła,  Janusz Wypyszyński , Marian Żabiński .

Życie w ośrodku nabrało właściwego dla placówki oświatowej rytmu. Został powołany Samorząd Szkolny. Udostępniono uczniom i nauczycielom księgozbiór w szkolnej bibliotece, której opiekunem została pani Wacława Polak. Rozpoczęła też działalność drużyna harcerska  „Nieprzetartego Szlaku” pod opieką Elżbiety Jędrzejewskiej i Ewy Kajzer. Zaczęła funkcjonować Spółdzielnia Uczniowska i Szkolna Kasa Oszczędności. Uczniowie mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, gdyż utworzono kółko plastyczne, kółko teatralne oraz Szkolny Klub Sportowy.

Do dyspozycji wychowanków przeznaczono boisko szkolne położone w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkolno-internackiego oraz plac zabaw z huśtawkami, karuzelą i drabinkami. W placówce odbywały się okolicznościowe uroczystości i imprezy. Wychowankowie brali udział w biwakach, rajdach i wycieczkach.

Po odejściu na emeryturę dyrektora Mariana Polaka nowym dyrektorem SOSW został dotychczasowy kierownik internatu, pan Zygmunt Król. Pełnił on  obowiązki dyrektorskie od  września 1991r do sierpnia 2002r. W tym czasie funkcję kierownika internatu sprawowali: pani Bożena Turowska ( w latach 1991 – 1994), a następnie pan Janusz Cyfrowicz (od  1995 roku do 1997 roku). We wrześniu  1997 r. zlikwidowano stanowisko kierownika internatu i powołano na zastępcę dyrektora w osobie  Waldemara Turmowicza, który sprawował tę funkcję  do roku 2005. W roku 1992 placówkę opuścili pierwsi absolwenci – 18 uczniów klasy ósmej.

Ważnym dniem w historii placówki był 6 grudnia 1996 r. Wtedy uzyskano pozwolenie na modernizację kolejnego budynku dla potrzeb SOSW - budynku hotelowego Ośrodka Wypoczynkowego „ Gracja”. Prace modernizacyjne trwały do roku 2000. W tymże roku przeniesiono klasy lekcyjne z dotychczasowych budynków do zmodernizowanego. Uczniowie uzyskali komfortowe warunki do nauki. Nowy obiekt szkolny, w którym lekcje odbywają się po dzień dzisiejszy,  jest nowoczesny, przystosowany do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Został wyposażony w windę oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przestronne, słoneczne i dobrze wyposażone klasy lekcyjne usytuowano na piętrze. Wraz z nimi oddano do użytku korytarz i hol  oraz sanitariaty dla uczniów i personelu. Na parterze budynku zlokalizowano kuchnię szkolną wraz z zapleczem , a także dużą, widną stołówkę. Pomieszczenia dotychczasowej stołówki zostały zaadaptowane na  salę gimnastyczną. Uczniowie uzyskali w ten sposób możliwość uprawiania ćwiczeń fizycznych i przygotowywania się do zawodów sportowych w dobrych warunkach lokalowych.

 

Rok 1999 to czas reformy systemu oświaty, który miał również ogromny wpływ na funkcjonowanie naszej placówki. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju weszły: 6- letnia Szkoła Podstawowa Specjalna i 3- letnie Gimnazjum Specjalne. Od roku szkolnego 2001/2002 zaczęło funkcjonować  Gimnazjum dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

Rytm życia nadawał placówce każdy rok szkolny. Naukę rozpoczynały i kończyły kolejne roczniki uczniów. Zachodziły zmiany w składzie kadry pedagogicznej.

W 2002 r. kolejnym dyrektorem SOSW , pełniącym tę funkcję po dzień dzisiejszy, została pani Helena Chadaj. Pod jej kierownictwem nastąpił dalszy rozwój placówki. Rozszerzono ofertę kształcenia dla uczniów. Rok 2003 okazał się rokiem bardzo ważnym w historii Ośrodka. Utworzono wtedy Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie : kucharz małej gastronomii o 2- letnim cyklu kształcenia. Dzięki temu absolwenci naszego gimnazjum uzyskali możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w macierzystej placówce. Przyjmowani są również  chętni uczniowie z zewnątrz. Kolejnym krokiem zmierzającym do poszerzenia oferty edukacyjnej było powstanie w roku szkolnym 2004/2005 Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W roku szkolnym 2010/2011 rozszerzono ofertę kształcenia zawodowego tworząc nowy kierunek w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie: cukiernik  o 3-letnim cyklu nauczania.

Wróć na górę strony