I.WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

„JA W RODZINIE

 • Cele:

- uświadomienie znaczenia rodziny w życiu człowieka, miejsca dziecka w rodzinie, jego prawa i obowiązki

- poznanie roli mężczyzny i kobiety w rodzinie

- zorganizowanie opieki nad starszymi, uwrażliwienie na potrzeby innych

- przekazanie wiadomości o prawach i obowiązkach dziecka w rodzinie

 • Działania:

- budowanie więzi rodzinnych poprzez utrwalanie tradycji rodzinnych- historia rodziny

- respektowanie interesów dzieci w kontaktach z różnymi instytucjami

- dbanie o przestrzeganie praw dziecka

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko dostrzega wartość rodziny

- zna swoje miejsce w rodzinie

- zna obowiązki swoje i rodziny

 „  PODNIESIENIE AUTORYTETU RODZINY

 • Cele:

- wskazanie najczęstszych przyczyn konfliktów w rodzinie

- przekazanie wiadomości o znaczeniu przyjaźni i miłości w rodzinie

-  przedstawienie sytuacji dziecka w rodzinie konfliktowej i zgodnej

- przedstawienie roli matki i ojca w rodzinie

 • Działania:

- rozbudzenie tożsamości rodzinnej poprzez organizację uroczystości z okazji świat rodzinnych: Dzień Babci , Dziadka, Matki, Ojca

- pozytywny przykład dla dzieci: uczestnictwo w imprezach w szkole

- współpraca z instytucjami pomocy rodzinie

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko dostrzega różne problemy w rodzinie

 - potrafi dostrzec przyczyny konfliktów

- wie jak można radzić sobie z problemami rodzinnymi, kogo prosić o pomoc, jak  postępować samemu

 

Wróć na górę strony

II. KSZTAŁTOWANIE POSTAW DBAŁOŚCI O ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE

„SZACUNEK DLA ZDROWIA I ŻYCIA”

 • Cele:

- ukazanie różnych aspektów zdrowia

- zwrócenie uwagi na psychiczny aspekt zdrowia oraz związek ciała z psychiką

- wskazanie sposobów jak dbać o zdrowie i jak je pielęgnować – wskazanie sposobów zorganizowania sobie nauki oraz kontroli własnych nastrojów

- zapewnienie warunków do utrzymania czystości

- zapewnienie warunków sprzyjających dbałości o zdrowie

 - kształtowanie nawyków zdrowego, aktywnego trybu życia i wypoczynku

 • Działania:

-  prowadzenie konkursu czystości

- zaopatrzenie dzieci w środki czystości

- uczestnictwo w programach profilaktycznych

- spotkanie z pielęgniarką, lekarzem

 -pogadanki

 • Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko potrafi dbać o własny zdrowy styl życia

- rozumie potrzebę dbania o czystość.

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH

 • Cele:

- ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka

 - wskazywanie  pożądanych zmian w najbliższej okolicy pod wpływem działalności człowieka

- kształcenie pozytywnych  relacji człowiek- zwierzę, na przykładzie własnego gospodarstwa

 • Działania:

- współpraca z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska

- utrzymanie kontaktów z lekarzem I pielęgniarką

 Organizowanie udziału w akcjach służących ochronie środowiska- : Sprzątanie Świata:, „Dzień Ziemi”

- przeprowadzenie akcji „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko rozumie potrzebę troski o środowisko naturalne

- dziecko wie jak należy dbać o środowisko

- dziecko jest emocjonalnie zaangażowane w troskę o środowisko

- dziecko aktywnie uczestniczy w organizowanych akcjach

Wróć na górę strony

III. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM.

„ OCHRONA PRZED NEGATYWNYMI WPŁYWAMI MEDIÓW I SEKT”

 • Cele:

- ukazywanie różnic między fikcja i rzeczywistością

 - nauka racjonalnego korzystania z mediów i komputera

- ukazywanie jak można  jak można spędzić czas wolny aby odpocząć

- pokazanie jak powstaje środek masowego przekazu

- zainteresowanie dziecka różnymi  sposobami spędzania czasu wolnego

 - ukazanie  zgubnego wpływu grup nieformalnych :”sekt”

 • Działania:

- konkurs na reklamę lub jej parodię

- zorganizowanie spotkania z ekspertami z dziedziny patologii i mediów

- monitorowanie sposobów spędzania czasu wolnego przez dziecko

- pogadanki, prezentacje na temat zgubnego wpływu grup nieformalnych na jednostkę i jej otoczenie

 

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko rozumie znaczenie słów fikcja i rzeczywistość

- dziecko dostrzega zgubne dla psychiki skutki działania mediów i sekt

„ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEZNIENIOM

 • Cele:

- uświadomienie społecznych i zdrowotnych skutków uzależnień

- kształtowanie poczucia własnej wartości

- działania profilaktyczne zapobiegające nałogom

 •  Działania:

- realizacja programu profilaktyki uzależnień

- konkurs plastyczny dotyczący profilaktyki uzależnień

- ścisła współpraca rodziców, nauczycieli, wychowawców

- obserwowanie dziecka w różnych sytuacjach, wskazywanie ewentualnych źródeł zagrożenia

 - kontakt z prelegentami

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko dostrzega zagrożenie zdrowia i życia ze strony nałogów i złych nawyków

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI

 • Cele:

- uświadomienie dziecku źródeł przestępczości nieletnich i dorosłych oraz osobistych i społecznych skutków zachowań społecznych

- ukazywanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego

 •  Działania:

- zorganizowanie spotkań z policjantem, prawnikiem, kuratorem

- obserwowanie dziecka w różnych sytuacjach, ukazywanie ewentualnych źródeł zagrożeń, wymiana spostrzeżeń, wspólne ustalenia działań profilaktycznych i naprawczych

- ankieta dla rodziców

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko zna przyczyny i konsekwencje popełniania przestępstw

- uczestniczy  w zajęciach o tej tematyce

Wróć na górę strony

IV. WYCHOWANIE SPOŁECZNE I PATRIOTYCZNE

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH”

 • Cele:

- podkreślanie znaczenia symboliki świąt narodowych

- budzenie poczucia przynależno0ści narodowej

- kształtowanie postawy godnego uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych

Przekazanie rodzimych tradycji patriotycznych

 • Działania:

- udział w obchodach świąt i rocznic narodowych

- opieka nad grobami poległych żołnierzy na miejscowym cmentarzu

- zajęcia o tematyce historyczno-patriotycznej

- wycieczki

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko czuje się  Polakiem , zna swoje obowiązki patriotyczne, rozpoznaje symbole narodowe i umie godnie zachowywać się wobec nich

- aktywnie uczestniczy w świętach zgodnie z kalendarzem szkolnym

WŁĄCZANIE MŁODYCH W PODMIOTOWE TWORZENIE PAŃSTWA”

 • Cele:

- kształtowanie uczuć patriotycznych

- uświadomienie potrzeby znajomości praw i obowiązków obywatela, członka społeczności państwowej

 •  Działania:

-  pełnienie przez wychowanków obowiązków w grupie

- demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego

- wyjaśnienie dziecku istoty aktualnych wydarzeń politycznych

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko dostrzega zależności między postawą człowieka, jego odpowiedzialnością obywatelską lub jej brakiem, a przyszłością ojczyzny

ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ PROBLEMAMI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

 • Cele:

- przedstawienie różnych systemów społecznych

 - przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie

- kształtowanie postaw prospołecznych

 • Działania

- prowadzenie gazetki dotyczącej aktualnych wydarzeń

 - umożliwienie korzystania ze środków masowego przekazu

- prenumerata gazet i czasopism

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko czuje się członkiem społeczeństwa

- zna swoje prawa i obowiązki

- umie obserwować bliższe i dalsze środowisko społeczne

„ WDRAŻANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNISTWA W  ŻYCIU SPOŁECZNYM

 • Cele:

- wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego

 - tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez dzieci samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji

- umożliwienie dzieciom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych

- rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci

 • Działania:

- udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie szkoły

- wyjazdy do kina, teatru, na koncerty

 

 

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko potrafi zorganizować czas wolny

- dziecko rozwija swoje zainteresowania

-dziecko posiada umiejętności pracy w zespole

 - w sposób właściwy zachowuje się podczas uroczystości i imprez  kulturalnych

Wróć na górę strony

V. KSZTAŁTOWANIE POSTAW TOLERANCJI

„ JESTEŚMY TOLERANCYJNI

 • Cele:

-kształtowanie pozytywnych postaw i tolerancji wobec różnych poglądów, wyznań religijnych i różnic rasowych

- kształtowanie tolerancji wobec osób słabszych, niepełnosprawnych, chorych

 •  Działania:

- imprezy integracyjne

- współzawodnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych

- prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko stara się zauważać potrzeby innych  i pomagać na miarę własnych możliwości

- dziecko odnosi się z szacunkiem do ludzi starszych, chorych i osób o odmiennych  poglądach

Wróć na górę strony

VI. SZACUNEK DO PRACY

 • Cele:

- wyrabianie szacunku dla pracy własnej i innych

- troska o estetykę szkoły i teren u wokół niej

- uświadomienie wartości pracy

 •  Działania

- dbanie o czystość w szkole i na terenie ośrodka

- wykonywanie obowiązków dyżurnych

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dzieci porządkują salę lekcyjną po zakończeniu zajęć( zakładanie krzesełek na stoliki)

- dziecko nie zaśmieca miejsc, w których przebywa

 - dziecko zmienia obuwie

- rzetelnie wypełnia obowiązki dyżurnego

Wróć na górę strony

VII. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA I REKREACYJNA

 • Cele:

- rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej

- ukazywanie walorów turystyczno- krajoznawczych regionu i kraju

- wspieranie rozwoju i działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej

 •  Działania:

- współpraca ze stowarzyszeniami wychowawczymi oraz organizacjami młodzieżowymi

- przygotowanie zawodników do imprez sportowych

- pomoc w organizacji imprez, motywowanie do odpowiedzialnego wywiązywania się z powierzonych zadań

- utrzymanie współpracy z Polskim Towarzystwem Społeczno- Sportowym „Sprawni Razem”

 

 •  Zamierzone osiągnięcia:

- dziecko rozumie potrzebę czynnego wypoczynku

Wróć na górę strony