Program profilaktyczny

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY 

OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

 W FIRLEJU

 

Firlej, wrzesień 2015

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977 ze zm.),
 • Rozporządzenie MENiS z dn. 31. Stycznia 2002r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz szkół,
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26 poz. 226),
 • Ustawa z dn. 26 października 1988r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.),
 • Ustawa z dn. 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego tj. Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.).
 • Ustawa z dn. 09 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10 poz. 55 ze zm),
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24 kwietnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 124)
 • Wytyczne do realizacji oświaty zdrowotnej i działań z zakresu promocji zdrowia PSSE w Lubartowie.

 

            Program uwzględnia cele i zadania szkoły zawarte w powyższych dokumentach, dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ich środowiska rodzinnego. Programem objęci będą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej w ramach lekcji przedmiotowych, godzin wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych. Realizacja programu ma stwarzać optymalne warunki rozwoju uczniów naszego Ośrodka oraz promować i chronić ich zdrowie.

 

 Realizowana w Ośrodku profilaktyka będzie miała na celu:

 • Dostarczanie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego uczniów wiedzy o zagrożeniach
 • Rozwijanie ważnych umiejętności psychospołecznych
 • Budowanie przekonań i postaw prozdrowotnych.
 • Kształtowanie pozytywnego systemu wartości i opartego na nim sensu życia
 • Zaangażowanie w rozwój młodzieży nie tylko środowiska szkolnego i rówieśniczego, ale i rodzinnego.

Strategie programu profilaktyki:

1.      Strategia informacyjna - jej celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru

2.      Strategia edukacyjna - jej celem jest pomoc w rozwiazywaniu ważnych umiejętności życiowych tj. nawiązywanie kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, przeciwstawianie się naciskom otoczenia- asertywność

3.       Strategia alternatyw - wskazanie alternatywnych sposobów dotyczących kształtowania swojego życia poprzez pomoc w zaspokajaniu potrzeby sukcesu, przynależności, satysfakcji życiowej, poprzez zaangażowanie w działalność artystyczna, społeczna i sportową.

4.      Strategia interwencyjna - pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów, wspieranie w sytuacjach kryzysowych

Program obejmuje 4 obszary oddziaływań profilaktycznych. Każdy obszar zawiera:

 • Zadania,
 • Sposób realizacji,
 • Osoby odpowiedzialne za realizację,
 • Proponowany termin realizacji.

 

Zadanie – sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

   I. OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO.

 1. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

 

Wdrażanie do przestrzegania regulaminów, zasad BHP i PPOŻ, przepisów ruchu drogowego, itp.

Wychowawcy, dyrektor.

Na bieżąco.

Ustalenie dyżurów nauczycielskich i dyżurów uczniowskich.

Dyrektor,

Wychowawcy.

Cały rok szkolny.

Ukazanie konsekwencji niebezpiecznych i ryzykownych zachowań.

Wychowawcy.

Na bieżąco.

Przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wychowawcy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Wg planów pracy.

Przeprowadzenie cyklu spotkań z pracownikiem Nadleśnictwa, Policjantem, Strażakiem, Kuratorem Sądowym, pracownikiem PSSE, terapeutą uzależnień.

Wychowawcy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.

Terminy ustalone indywidualnie z przedstawicielami instytucji.

   II. OBSZAR: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ.

 1. Otoczenie opieką uczniów, u których wystąpiło zachowanie ryzykowne.

 

Analizowanie dokumentacji dotyczącej środowiska rodzinnego uczniów rozpoczynających naukę w Ośrodku.

Wychowawcy.

Wrzesień.

Rozmowy z uczniami, u których występują zachowania ryzykowne.

Wychowawcy, psycholog.

Wg potrzeb.

 Przeprowadzenie cyklu lekcji: „Lekcje przestrogi”, „O przemocy”, „O narkotykach”, „O sektach”, „Bezpieczny Internet”, „3, 2, 1 Internet”.

Wychowawcy, psycholog.

Wg planów pracy.

Organizacja szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień.

Dyrektor.

Wg potrzeb.

 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami uzależnień występujących we współczesnym świecie.

Podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości środków uzależniających: narkotyków, zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i palenia tytoniu. Szczególne zwrócenie uwagi na dopalacze.

Wychowawcy,

Nauczyciele, psycholog.

Wg planów pracy.

Ukazanie społecznych i psychosomatycznych konsekwencji powstających w wyniku uzależnienia.

Wychowawcy,

Nauczyciele, psycholog.

Wg planów pracy.

Uświadomienie mechanizmów i przyczyn uzależnień.

Wychowawcy,

Nauczyciele, psycholog.

Wg planów pracy.

Nauka racjonalnego korzystania z komputera, Internetu i urządzeń mobilnych.

Wychowawcy,

Nauczyciele, psycholog.

Wg planów pracy.

Kształtowanie umiejętności dokonywania racjonalnych wyborów. Nabywanie umiejętności odmawiania i nie ulegania presji grupy rówieśniczej.

Wychowawcy,

Nauczyciele, psycholog.

Wg planów pracy.

 3. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z problemem uzależnienia młodzieży.

 Popularyzacja wśród rodziców wiedzy dotyczącej uzależnień zagrażających ich dzieciom. Szczególne zwrócenie uwagi na dopalacze.

Psycholog, Wychowawcy,

Nauczyciele,

Dyrektor.

Wg planu spotkań z rodzicami.

 4. Informacje o instytucjach i miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami.

Udostępnianie rodzicom telefonów i adresów instytucji, w których mogliby szukać fachowej pomocy.

Wychowawcy, nauczyciele, dyrektor.

 Wg potrzeb.

 Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji zajmujących się profilaktyką.

Wychowawcy, dyrektor.

Wg potrzeb.

 5. Zapoznawanie uczniów z systemem ogólnoludzkich wartości uznanych powszechnie w kulturze i tradycji.

Popularyzacja filmów, programów telewizyjnych i radiowych oraz czasopism prezentujących pozytywne wartości.

Nauczyciele, wychowawcy.

Wg potrzeb.

Organizowanie zajęć propagujących zasady savoir - vivre'u w życiu codziennym.

Nauczyciele, wychowawcy.

Na bieżąco.

 6. Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat sekt i subkultur młodzieżowych, mechanizmami psychomanipulacji, zagrożeniami płynącymi z mediów oraz ze sposobami przeciwdziałania im.

Przekazywanie wiedzy na temat sekt i subkultur młodzieżowych.

Nauczyciel religii, nauczyciele, wychowawcy.

Wg planów pracy.

Przeprowadzenie zajęć na temat zagrożeń płynących z mediów, Internetu, cyberprzemocy i gier komputerowych.

Nauczyciele, wychowawcy.

Wg planów pracy.

   III. OBSZAR: PROMOCJA ZDROWIA.

 1. Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia.

 

Powiększenie zbiorów wiedzy o zdrowiu w bibliotece szkolnej.

 

Nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel biologii, wychowawcy.

Wg planu wychowawcy i nauczycieli.

Projekcja filmów o tematyce zdrowotnej w czasie godzin wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych.

Wychowawcy.

Wg planu wychowawcy.

Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach.

Wychowawcy.

Wg. planów wychowawców.

Zorganizowanie spotkań z pielęgniarką, lekarzem.

Wychowawcy,

Pielęgniarka szkolna.

Wg potrzeb.

 2. Propagowanie zdrowego stylu życia i higieny osobistej oraz promowanie postaw prozdrowotnych.

Zajęcia dotyczące zasad zdrowego trybu życia: ruch, higiena osobista, wizyty u lekarza, dbałość o zdrowie, właściwe odżywianie.

Wychowawcy.

Na bieżąco.

Edukacja dotycząca okresu adolescencji i sfery seksualnej człowieka.

Nauczyciel WDŻ, psycholog, wychowawcy.

Wg potrzeb.

Propagowanie czytelnictwa czasopism promujących zdrowy styl życia.

Nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy

Wg planu pracy nauczyciela i wychowawców.

Realizacja programu „Łagodnie z agresją”.

Wychowawcy.

Wg planów wychowawczych.

Realizacja wytycznych sanepidu dotyczących oświaty zdrowotnej.

Zespół ds. oświaty zdrowotnej.

Wg potrzeb.

Organizowanie szkolnych rozgrywek sportowych i konkursów plastycznych o tematyce prozdrowotnej.

Nauczyciel w – f, nauczyciele plastyki, wychowawcy.

Wg kalendarza imprez szkolnych.

 3. Organizowanie wychowankom różnych form spędzania czasu wolnego.

Organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli

Nauczyciele.

 

Wg kalendarza imprez szkolnych.

Prezentowanie w ramach godzin wychowawczych i zajęć pozalekcyjnych różnych form spędzania czasu wolnego.

Wychowawcy.

Wg planów wychowawczych.

Organizowanie wycieczek, imprez turystycznych i lekcji w terenie.

Nauczyciele, wychowawcy.

Wg planu wycieczek szkolnych.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ośrodku: sportowych, przedmiotowych, kół zainteresowań

Nauczyciele, dyrektor.

 Wg planów zajęć pozalekcyjnych.

Organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne, wyjść do kina, do muzeum

Nauczyciele, wychowawcy.

 Wg planów nauczycieli i kalendarza imprez szkolnych.

   IV. OBSZAR: PROMOCJA KULTURY EKOLOGICZNEJ

 1. Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka oraz oddziaływania człowieka na środowisko.

 

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach o tematyce ekologicznej.

Nauczyciele, wychowawcy.

Wg kalendarza imprez.

 Projekcja filmów o tematyce ekologicznej.

Nauczyciel biologii, geografii, przyrody, wychowawcy.

Wg planów dydaktycznych.

 2. Stwarzanie możliwości brania czynnego udziału w różnych przedsięwzięciach ekologicznych

Udział w akcjach ekologicznych np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.

Nauczyciele, wychowawcy.

Wg kalendarza imprez.

Udział uczniów w zbiórce i segregacji odpadów, surowców wtórnych.

Nauczyciele, wychowawcy.

Na bieżąco.

 

Formy ewaluacji działań profilaktycznych

Informacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane poprzez:

 • Bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami, wywiady, dyskusje.
 • Wnikliwą obserwację ucznia - prowadzenie dokumentacji na ten temat przez wychowawców klas.
 • Spotkania zespołów nauczycielskich, zespołu wychowawczego, wymiana uwag, spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń w zakresie działań profilaktycznych (w pracy z uczniami i rodzicami).
 • Ankiety przeprowadzane wśród uczniów i rodziców.

 

Wyniki ewaluacji będą służyć do oceny efektywności prowadzonych działań. Otrzymane informacje pozwolą na systematyczne, bieżące ulepszanie działań, tak, aby uwzględnić aktualne potrzeby wychowanków i modyfikować program profilaktyki w przyszłości.

Wróć na górę strony