Statut

 

 

STATUT

SPECJALNEGO OŚRODKA

SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO

W FIRLEJU

 

STATUT_1          STATUT_2          STATUT_3          STATUT_4          STATUT_5

 

STATUT_6          STATUT_7          STATUT_8          STATUT_9          STATUT_10

 

STATUT_11          STATUT_12          STATUT_13          STATUT_14          STATUT_15

 

STATUT_16          STATUT_17          STATUT_18          STATUT_19          STATUT_20

 

STATUT_21          STATUT_22          STATUT_23          STATUT_24          STATUT_25

 

STATUT_26          STATUT_27          STATUT_28          STATUT_29          STATUT_30

 

STATUT_31          STATUT_32          STATUT_33          STATUT_34          STATUT_35

 

STATUT_36          STATUT_37          STATUT_38          STATUT_39          STATUT_40

 

STATUT_41          STATUT_42          STATUT_43          STATUT_44          STATUT_45

 

STATUT_46          STATUT_47          STATUT_48          STATUT_49          STATUT_50

 

STATUT_51          STATUT_52          STATUT_53          STATUT_54          STATUT_55

 

STATUT_56          STATUT_57          STATUT_58          STATUT_59          STATUT_60

 

STATUT_61          STATUT_62          STATUT_63          STATUT_64          STATUT_65

 

STATUT_66          STATUT_67          STATUT_68          STATUT_69          STATUT_70

 

STATUT_71          STATUT_72          STATUT_73          STATUT_74          STATUT_75

 

STATUT_76          STATUT_77          STATUT_78          STATUT_79          STATUT_80

 

STATUT_81          STATUT_82          STATUT_83          STATUT_84          STATUT_85

 

STATUT_86          STATUT_87          STATUT_88          STATUT_89          STATUT_90

 

STATUT_91          STATUT_92          STATUT_93          STATUT_94          STATUT_95

 

STATUT_96          STATUT_97          STATUT_98          STATUT_99          STATUT_100

 

STATUT_101          STATUT_102          STATUT_103          STATUT_104          STATUT_105

 

STATUT_106          STATUT_107          STATUT_108          STATUT_109          STATUT_110

 

STATUT_111          STATUT_112          STATUT_113

 =============================================================================

TEKST UJEDNOLICONY

 

Stan prawny na dzień 14 września 2016 roku

 

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO –WYCHOWAWCZEGO W FIRLEJU

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 56 poz. 357 ze zm.)

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 Nr 61 poz. 624 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2002 Nr 15, poz.142 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843)

 

Rozdział 1

Postanowienia  ogólne

 

§ 1

 1. Nazwa Ośrodka zawiera określenie: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Firleju.
 2. W nazwie Ośrodka oraz w nazwach szkół Ośrodka umieszczonych na tablicy urzędowej, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymację szkolną opuszcza się wyraz "specjalny".

2a.    Na pieczątkach nazwa Ośrodka może być wyrażona skrótem SOSW.

3.      Siedziba Ośrodka mieści się w Firleju przy ul. Choiny 7.

3a.    Ośrodek i szkoły wchodzące w jego skład są jednostkami budżetowymi.

 

§ 2

 1. Organem prowadzącym dla Ośrodka jest Powiat Lubartowski, w imieniu którego  działają Rada Powiatu i Zarząd Powiatu.
 2. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Lubelski Kurator Oświaty
 3. W skład Ośrodka wchodzą następujące szkoły:

1)      Szkoła Podstawowa Specjalna przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi.

2)      Gimnazjum Specjalne przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem,  odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi.

3)      Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 przeznaczona dla absolwentów gimnazjów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim wydane przez PPP.

4)      Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona dla absolwentów gimnazjów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym wydane przez PPP.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Ośrodka oraz szkół wchodzących w jego skład

 

§ 3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju jest placówką dydaktyczno – opiekuńczą, wychowawczą i rewalidacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 6 do 24 roku życia.

 

§ 4

1. Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz zaspokajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i rehabilitacyjnych w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Placówka podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego. W poszczególnych szkołach Ośrodka realizuje się następujące cele i zadania:

1)          Szkole Podstawowej Specjalnej nauczanie i wychowanie ma na celu osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów, ich rewalidację i rehabilitację oraz uspołecznienie w optymalnym, dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod.

2)         Nauczanie i wychowanie w Gimnazjum Specjalnym ma na celu rozwijanie umiejętności nabytych w szkole podstawowej, dalsze wprowadzanie uczniów za pomocą specjalnych metod w świat wiedzy, wdrażanie ich do samodzielności, pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym. Gimnazjum realizuje projekty edukacyjne.

3)         Głównym zadaniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr1 jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do wykonywania funkcji pracowników wykwalifikowanych, w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

4)         Głównym celem Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych oraz do autonomicznego, na miarę ich możliwości rozwojowych, i aktywnego dorosłego życia.

2. Ośrodek realizuje zadania edukacyjno-terapeutyczne, rehabilitacyjne, rewalidacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Zadania te są realizowane zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z niepełnosprawności wychowanków, a w szczególności poprzez:

1) organizację procesu edukacyjno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego w szkołach Ośrodka w sposób zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków i zdobywanie przez nich wiedzy ogólnej na poziomie założonym w planach i programach nauczania dostosowanym do tempa rozwoju dziecka;

2) podejmowanie wspierania rozwoju wychowanków przez zorganizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o rzetelną, wielokrotną, interdyscyplinarną diagnozę wskazującą na potencjał rozwojowy i mocne strony dziecka;

3) opracowywanie i realizowanie programów edukacyjno terapeutycznych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka;

4) rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych;

5) stosowanie aktywnych metod nauczania;

6) wypracowanie koncepcji kształcenia zawodowego i przygotowanie do pracy w powiązaniu z rynkiem pracy;

7) monitorowanie przebiegu edukacji, terapii, edukacji i rehabilitacji dziecka we współpracy z rodzicami;

8) tworzenie warunków partnerskiej współpracy z rodzicami;

9) prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, zmierzającej do prawidłowej adaptacji wychowanków w środowisku ludzi pełnosprawnych, działalności kulturalnej, sportowej oraz turystyczno – rekreacyjnej,

10) ośrodek może organizować imprezy z zakresu promocji placówki, kultury, sportu i zdrowia o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym.

3. Ośrodek zapewnia:

1) opiekę wychowawczą wychowankom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania;

2) odpowiednie warunki mieszkalno – bytowe, odpowiednie warunki do nauki, terapii, rehabilitacji i wypoczynku oraz całodzienne wyżywienie, za odpłatnością ustaloną według aktualnie obowiązujących przepisów;

3) spełnianie praktyk religijnych na prośbę rodziców zgodnie z ich wyznaniem.

 1. W realizacji zadań Ośrodek współpracuje z rodzicami wychowanków poprzez:

1)         zebrania ogólnoszkolne;

2)         zebrania klasowe;

3)         konsultacje indywidualne;

4)         wizyty w domach wychowanków;

5)         udział i współorganizację imprez i uroczystości.

 1. Budynki i teren ośrodka objęte są nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki. Dopuszcza się wykorzystanie wybranych materiałów monitoringu wizyjnego do prezentowania przykładów dobrej praktyki zachowania uczniów, przy czym:

1) materiały, o których mowa powyżej, muszą zostać poddane zbiegom technicznym tak, aby osoby w nich się pojawiające były anonimowe;

2) w przypadku uzyskania pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub innych osób pojawiających się w/w materiałach zapisy punktu 1) nie muszą być stosowane.

 

§ 5

 

 1. Ośrodkowi nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.
 2. Ośrodek może posiadać własny sztandar oraz logo.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

Organy Ośrodka i ich kompetencje

 

§ 6

Organami Ośrodka są:

 1. Dyrektor Ośrodka;
 2. Rada Pedagogiczna Ośrodka;
 3. Rada Rodziców Ośrodka;
 4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 7

 1. Dyrektor Ośrodka w szczególności:

1)         kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą oraz rewalidacyjną placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)         sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)         sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

4)         realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte
w ramach kompetencji stanowiących;

5)         może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

6)         zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka, przyznaje nagrody.

7)         dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe  i racjonalne wykorzystanie.

 1. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, związkami zawodowymi.
 2. Dyrektor Ośrodka zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych i planowanych działaniach (bieżące informacje na tablicy ogłoszeń, w księdze zarządzeń, udostępnianie aktualnych zarządzeń, biuletynów kuratora itp.)
 3. W Ośrodku mogą być tworzone dodatkowe stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.
 4. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do powiadomienia policji, prokuratury i sądu o każdym przestępstwie, o którym otrzymał wiadomość.

 

§8

 

 1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Ośrodka należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy Ośrodka;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych dotyczących uczniów i organizacji pracy Ośrodka;

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka;

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna Ośrodka opiniuje w szczególności:

1)         roczną organizację pracy Ośrodka - tygodniowy plan zajęć lekcyjnych, innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli Ośrodka;

2)         projekt planu finansowego Ośrodka;

3)         wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień;

4)         zgodę dyrektora na działalność w Ośrodku stowarzyszeń i organizacji, których celem jest działalność wychowawcza. Opinia jest dla dyrektora wiążąca;

5)         propozycje dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6)         zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

    W zakresie kompetencji Rada Pedagogiczna przejmuje wszystkie kompetencje przewidziane stosownymi przepisami Radzie Ośrodka.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Ośrodka, lub jego zmiany po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, uchwala statut Ośrodka.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach.
 3. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Dyrektor Ośrodka wstrzymuje wykonanie uchwał Rady podjętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w placówce.
 7. W przypadku określonym w ust.10 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
 8. Rada Pedagogiczna Ośrodka ustala regulamin swej działalności oraz działa na jego podstawie.
 9. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z analizą i zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Ośrodek albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

 

 

§9

1. W Ośrodku działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców Ośrodka wybierana jest corocznie na zebraniu ogólnym rodziców spośród przedstawicieli rad klasowych.

3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. Rada Rodziców opiniuje dni wolne od zajęć dydaktycznych i inne formy wychowania fizycznego.

4. W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

5. Zasady działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.

 

§ 10

1. W Ośrodku funkcjonuje Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie - wychowankowie placówki.

 1. Organy Samorządu są wybierane przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka.
 3. Samorząd ma prawo do:

1) zapoznania się z planami i programami nauczania, indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami oraz uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie;

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, zachowaniu i terapii indywidualnej;

3) współuczestniczenia w organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami;

4)  wyboru opiekuna.

 

§11

Zasady współdziałania organów Ośrodka:

1)         organy Ośrodka mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą;

2)         w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach organizowane są wspólne zebrania przynajmniej raz w półroczu oraz doraźnie na wniosek któregoś z funkcjonujących organów;

3)         wszystkie organy Ośrodka opracowują własne regulaminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§12

W przypadku powstania sporów organem właściwym do rozpoznawania sporów jest Dyrektor. Jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor organem właściwym do rozpoznawania sporu jest organ prowadzący.

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Organizacja Ośrodka i szkół wchodzących w jego skład

 

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład Ośrodka jest oddział. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić:

1)         w oddziałach szkół Ośrodka przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim od 10 do 16 uczniów;

2)         w oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: od 6 do 8 uczniów;

3)         w oddziałach dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi: od 2 do 4 uczniów;

4)         w przypadku występowania u co najmniej jednego ucznia w oddziale upośledzeń sprzężonych, liczbę uczniów w oddziałach obniża się o 2;

5)         w uzasadnionych przypadkach liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w punktach 1), 2), 3), 4).

 1. W uzasadnionych okolicznościach w szkołach Ośrodka mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną.
 2. Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne realizuje plan i programy nauczania dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz programach szkół ogólnodostępnych.
 3. Program Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 obejmuje realizację przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych, praktyczną naukę zawodu, która odbywa się w pracowniach szkolnych, zakładach produkcyjno-usługowych państwowych i prywatnych.
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 realizuje plan i program nauczania zasadniczej szkoły zawodowej .
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 kształci w kierunkach kucharz i cukiernik.
 6. Kierunki kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 1 są ustalane zgodnie z możliwościami psychofizycznymi uczniów, możliwościami podejmowania przez nich praktyk zawodowych w powiązaniu z rynkiem pracy.
 7. Program edukacyjno-terapeutyczny Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest realizowany w następujących sferach: sprawność motoryczna, obsługiwanie siebie, porozumiewanie się, zachowania społeczne umiejętność praktyczna i wiedza o świecie.
 8. W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi, w klasach zatrudnia się pomoc nauczyciela.
 9. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 1 mogą być tworzone warsztaty szkolne; godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut.
 10. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być realizowane także w zespołach międzyoddziałowych.
 11. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych - na podstawie umowy zawartej pomiędzy /szkołą specjalną/ uczniem/ a daną jednostką.
 12. W szkołach wchodzących w skład Ośrodka godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 13. W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym czas zajęć i przerw dostosowuje się do możliwości i potrzeb uczniów.
 14. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, do którego zadań należy w szczególności:

1)         ustalenie zestawu programów nauczania, modyfikowanie go w miarę potrzeb;

2)         wybór podręczników  lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

3)         ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

4)         analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w tym oddziale;

5)         analizowanie wyników klasyfikacji i promowania w danym oddziale;

6)         analizowanie wyników zewnętrznych sprawdzianów lub egzaminów;

7)         ustalanie i realizowanie doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do całego zespołu i pojedynczych uczniów.

 1. Szczegółowe zasady działania zespołów nauczycielskich określa regulamin ich działania.
 2. Dyrektor Ośrodka powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu "wychowawcą".
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 4. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych szkoły specjalnej.
 5. W Ośrodku mogą być tworzone inne niż wymienione w § 2 ust. 3 formy kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za zgodą organu prowadzącego.
 6. W Ośrodku funkcjonuje biblioteka, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

21a  Przy bibliotece działa Centrum Informacji Multimedialnej.

 21b. Biblioteka oraz Centrum Informacji Multimedialnej działają na zasadach określonych w regulaminach.

 1. O bezpieczeństwo uczniów dbają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Ośrodku (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi). Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad wychowankami w Ośrodku określa „Regulamin sprawowania opieki nad wychowankami”.
 2. Nauczyciele prowadząc pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą są odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
 3. Nauczyciele organizują zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny: zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno –sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
 4. Nauczyciele udzielają pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc medyczną.
 5.  Nauczyciele zgłaszają dyrektorowi Ośrodka dostrzeżone zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałe podczas zajęć wypadki.

 

§ 14

 1. W każdym roku szkolnym szczegółową organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej, terapeutycznej i opiekuńczej Ośrodka określa arkusz organizacyjny opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi przez dyrektora Ośrodka z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku,  zatwierdzony przez organ prowadzący placówkę.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor Ośrodka ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje program wychowawczy i program profilaktyki, które są opracowane według odrębnych przepisów i uchwalone przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4. Dyrektor Ośrodka może tworzyć zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Ośrodka na wniosek zespołu.

 

§ 15

 1. Ośrodek udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkół Ośrodka, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Ośrodku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Ośrodku, rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Ośrodka.
 5. W Ośrodku funkcjonują zespoły planujące i koordynujące udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
 6. Zespóły tworzy Dyrektor Ośrodka.
 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom określa „Regulamin funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SOSW w Firleju”.

 

§ 16

W Ośrodku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

Rok szkolny dzieli się na półrocza. Pierwsze półrocze trwa od 1 września do ostatniego piątku stycznia.

§ 17

Skreślony

 

Rozdział 5

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

§ 18

 1. Ocenianiu podlegają:

1)         osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)         zachowanie ucznia

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających  z realizowanych w szkole programów nauczania.

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.

 

§ 19

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)         informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)         udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)         udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)         dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)ustalenie kryteriów oceny zachowania;

3)bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali w formach przyjętych w SOSW Firlej;

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali obowiązującej w SOSW Firlej;

6)ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 20

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)         warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.

 

§ 21

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone
  i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom):

1)         wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia;

2)         oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły;

3)         jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań);

4)         wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły;

5)         na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną).

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach cząstkowych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu ucznia w trakcie bezpośrednich rozmów z nauczycielami oraz w czasie zebrań z rodzicami.
 2. Informacje o ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania przekazywane są rodzicom w formie pisemnej na zebraniach okresowych.
 3. Informacja o wyniku egzaminu przekazywana jest przez wychowawcę klasy w ciągu tygodnia po otrzymaniu wyników z OKE.

 

§ 22

 1. Przyjmuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

1)         praca klasowa - jest to pisemne lub ustne zapowiedziane sprawdzenie wiadomości i umiejętności obejmujące większy zakres materiału programowego - w czasie jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych;

2)         sprawdzian - jest to pisemne zapowiedziane sprawdzenie wiadomości i umiejętności, obejmujące materiał od trzech do czterech jednostek lekcyjnych

3)         kartkówka - jest to pisemne niezapowiedziane sprawdzenie wiadomości i umiejętności obejmujące materiał z ostatnich dwóch lekcji

4)         kontrola bieżąca - jest to ustne sprawdzenie wiadomości i umiejętności uwzględniające zakres materiału programowego maksymalnie z dwóch ostatnich godzin lekcyjnych.

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

§ 23

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego-także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 24

1. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 25

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – wg skali określonej w §27 ust.1 śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w okresie 14 dni przed zakończeniem semestru.

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali obowiązującej w SOSW Firlej.

6. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu w danym roku szkolnym rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie 14 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

8. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywaną roczną ocenę zachowania wpisuje się w dzienniku lekcyjnym długopisem.

9. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne opisowe i opisowe oceny zachowania nie są wpisywane do dziennika lecz przekazywane bezpośrednio uczniom w formie ustnej, rodzicom w formie pisemnej.

10. Rodzic podpisem potwierdza zapoznanie się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną i przewidywaną roczną oceną zachowania.

 

§ 26

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3. W szkole zawodowej, która organizuje praktyczną naukę zawodu śródroczną i roczna ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

4. Oceny o których mowa w ust. 1,2 i 3 ustalane są na 2 dni przed klasyfikacją.

 

§ 27

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:

1)         stopień celujący  6

2)         stopień bardzo dobry plus  5+

3)         stopień bardzo dobry  5

4)         stopień bardzo dobry minus  5-

5)         stopień dobry plus  4+

6)         stopień dobry  4

7)         stopień dobry minus  4-

8)         stopień dostateczny plus  3+

9)         stopień dostateczny  3

10)     stopień dostateczny minus  3-

11)     stopień dopuszczający plus  2+

12)     stopień dopuszczający  2

13)     stopień dopuszczający minus  2-

14)     stopień niedostateczny  1

 1. W bieżącej ocenie osiągnięć uczniów dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” jako ocen pomocniczych.

2a. Oceny bieżące wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem niebieskim lub czarnym, oceny z prac pisemnych kolorem czerwonym. Dopuszcza się stosowanie koloru zielonego w ocenianiu kartkówek i zeszytów.

 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:

1)stopień celujący  6

2)stopień bardzo dobry  5

30stopień dobry  4

4)stopień dostateczny  3

5)opień dopuszczający  2

6)opień niedostateczny  1

3a.    Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 w pkt 6.

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi. W uzasadnionych przypadkach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym można stosować pomocniczo oceny wyrażane cyfrą.

5a.    Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomocniczo wprowadza się ocenianie postępów edukacyjnych według następującej skali:

A – nie wykonuje zadań przewidzianych w programie edukacyjno-terapeutycznym

B – wykonuje zadania z dużą pomocą nauczyciela

C – wykonuje zadania z niewielką pomocą

D – samodzielnie wykonuje zadania

E – potrafi pomóc koledze.

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

 

 

§ 28

Ustala się następujące kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

1)      Stopień celujący(6) otrzymuje uczeń, który:

a)        posiada kompetencje i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie wykonuje zadania

b)        osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

2) Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

 a) opanował pełny zakres kompetencji i umiejętności zawartych w programie nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami,

c) samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

opanował w niepełnym zakresie program nauczania w danej klasie,

poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował kompetencje
i umiejętności w stopniu pozwalającym na rozwiązanie typowych zadań o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą (2)otrzymuje uczeń, który:

a)      ma braki w kompetencjach i umiejętnościach, lecz nie przekreślają one możliwości kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej,

b)      rozwiązuje zadania o elementarnym stopniu trudności.

6)         Ocenę niedostateczną (1)  otrzymuje uczeń, który:

a)        nie opanował kompetencji i umiejętności, braki te uniemożliwiają mu funkcjonowanie w klasie programowo wyższej,

b)       nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,

c)        bierna postawa na lekcji.

 

§ 29

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie mu nauki
  w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 2. Na każdym etapie edukacyjnym można wydłużyć okres nauki o 1 rok zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame z powtarzaniem klasy. Decyzję o wydłużeniu etapu edukacji podejmuje uchwałą Rada Pedagogiczna.

 

§ 30

 1. Ocena zachowania formułowana jest w trzech dziedzinach:

1) Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

a) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne,

b) sumienne przygotowywanie się do zajęć szkolnych,

c) praca na miarę swoich możliwości,

d) dbanie o mienie szkoły,

e) szanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły,

f)przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły i innych regulaminów.

2) Respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych

a) dbanie o zdrowie i higienę osobistą,

b) dbanie o kulturę słowa oraz taktowne uczestnictwo w rozmowach,

c) umiejętne współdziałanie w zespole,

d) uczciwe postępowanie oraz tolerancja dla odmienności,

e) właściwy stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły.

         3) Zaangażowanie w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska: aktywność pozytywna

a)        reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,

b)       inicjowanie i wykonywanie prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska w miejscu zamieszkania,

c)        rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań.

 

§ 31

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)wzorowe

2)         Bardzo dobre

3)         Dobre

4)         Poprawne

5)         Nieodpowiednie

6)         Naganne

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasach dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomocniczo w bieżącym ocenianiu zachowania uczniów wprowadza się następującą skalę:

A – oceniane formy zachowań występują rzadko (nigdy).

B – obserwowane reakcje i zachowania ucznia pojawiają się sporadycznie

C – uczeń zazwyczaj zachowuje się w określony sposób (bardzo często)

D – obserwowane i oceniane formy zachowań występują zawsze.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

b)       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

c)        promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie.

 

§ 32

 

 1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

1)       Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) bez zastrzeżeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i

b) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, itp. lub

c) inicjuje i wykonuje prace na rzecz szkoły lub

d) bierze aktywny udział w pracach na rzecz środowiska lub

e) wyróżnia się szczególną pracą na rzecz zespołu klasowego

f) dodatkowo uczeń gimnazjum: wykazał się dużą samodzielnością
i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

2)       Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia,

b)      sumiennie przygotowuje się do zajęć szkolnych,

c)      aktywnie uczestniczy w życiu Ośrodka,

d)     przestrzega na co dzień norm społecznych i zasad współżycia
w zespole,

e)      dba o mienie Ośrodka,

f)       dodatkowo uczeń gimnazjum: był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3)       Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      poprawnie funkcjonuje w środowisku szkolnym, czyli spełnia szkolne wymagania,

b)      nie stwarza kłopotów wychowawczych,

c)      respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

d)     bierze udział w pracach na rzecz klasy,

e)      dodatkowo uczeń gimnazjum: współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą
i zespołem zadania.

4)       Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom na ocenę dobrą.

5)       Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się
z obowiązków ucznia, określonych w Statucie Ośrodka (nieusprawiedliwione nieobecności, wulgaryzmy, palenie papierosów oraz e-papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających, itp.). dodatkowo uczeń gimnazjum: mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt edukacyjny nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

6)       Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco narusza regulaminy Ośrodka oraz dopuszcza się czynów o charakterze kryminalnym (pobicia, wymuszenie, kradzieże, wandalizm). Dodatkowo uczeń gimnazjum: nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

 

§ 33

 

W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym i końcowo rocznym ustala się następujący system motywacji:

 1. Ustanawia się dyplomy dla uczniów szczególnie wyróżniających się
  w nauce i zachowaniu lub mających wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie /np. sport, plastyka, itp./.
 2. Dyplom przyznaje Rada Pedagogiczna na śródrocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym.
 3. Dyplomy będą wręczane na specjalnym, uroczystym apelu w obecności wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych rodziców.
 4. Przy ustalaniu klasyfikacji końcoworocznej ustanawia się nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczniów wyróżniających się określonymi osiągnięciami oraz listy pochwalne do rodziców /prawnych opiekunów/.
 5. Nagrodę, dyplom oraz list pochwalny przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy, nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 6. Nagrody, dyplomy oraz listy pochwalne wręczane są na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

 

 

§ 34

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów/ Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń

1)         realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

2)         spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa
  w ust.4 pkt.2) nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust.4, p. 2) zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami /prawnymi opiekunami/ liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający
  w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 10 i 11,  termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
  o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 4. Dla ucznia szkoły zawodowej, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych
  z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
 5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych,
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
  w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 35

 1. Uczniowie klas gimnazjalnych mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: wybranie tematu projektu edukacyjnego, określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań, publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego, podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
 5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1)           zadania nauczyciela o którym mowa w ustępie 4;

2)           czas realizacji projektu edukacyjnego;

3)           termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4)           sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5)           inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum, zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym, uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 4. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
  w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
 5.  W przypadku, o którym mowa w ustępie 9 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego określa „Regulamin realizacji projektu edukacyjnego”.

 

§ 36

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Ośrodka, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:

1)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)        dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

b)       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)        dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

b)       wychowawca oddziału;

c)        nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

d)       psycholog;

e)        przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

f)        przedstawiciel Rady Rodziców.

4a.   Komisja o której mowa w ust. 4 pkt 2 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) litera b) może być zwolniony
  z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem § 38 ust.1 .
 3. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia zawierający w szczególności:

1)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

b)       imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

c)        termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

d)       imię i nazwisko ucznia;

e)        zadania sprawdzające;

f)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

b)       termin posiedzenia komisji,

c)        imię i nazwisko ucznia,

d)       wynik głosowania,

e)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w uzgodnionym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Ośrodka w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenie egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§36a

1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się
z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy
w terminie dwóch tygodni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora Ośrodka w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania
z propozycją oceny;

2) sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego przedmiotu, dla którego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów);

3) dyrektor Ośrodka w ciągu kolejnych 3 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o wyznaczonym dniu,
w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych;

4) sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

5) z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające,

termin tych czynności,

zadania sprawdzające,

wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę,

podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

6) pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół z przeprowadzonych czynności znajduje się w dokumentacji szkolnej; 

7) ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się
z przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie dwóch tygodni, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora Ośrodka w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny;

2) dyrektor Ośrodka wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu
o argumentację wychowawcy oraz obowiązującą dokumentację;

3) dyrektor Ośrodka może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu psychologa, przedstawicieli samorządu klasowego (co najmniej 3), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor Ośrodka jest przewodniczącym tego zespołu;

4) wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej
w zespole o którym mowa w ustępie 3;

5) dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia podania (wniosku) o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne;

6) z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

a)      imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny,

b)     termin spotkania zespołu,

c)      ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę,

d)     podpisy osób uczestniczących w spotkaniu;

e)      pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół z przeprowadzonych czynności znajduje się w dokumentacji szkolnej.

 

§ 37

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §31 ust. 5,6 i §38 ust. 10.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocen zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
  w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 5.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §38 ust. 10.
 6. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju
  i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 7. Uczeń szkoły podstawowej lub uczeń gimnazjum, który ma opóźnienie
  w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas może być promowany do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego.

 

§ 38

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który  w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,
  z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)         dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

2)         nauczyciel prowadzący dane zajęci edukacyjne – jako egzaminujący,

3)         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 1. Nauczyciel o którym mowa w  ust. 5 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)         nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)         imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)         termin egzaminu poprawkowego,

4)         imię i nazwisko ucznia;

5)         zadania egzaminacyjne;

6)         ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
  w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej
  i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 39

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową:

1)         jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny pozytywne.

2)         w gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu.

3)         uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie albo nie przystąpił do dalszego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego
w następnym roku.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową
  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

 

 

§ 40

 

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  i znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
 3. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 4. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

 

§ 41

Absolwenci szkoły zawodowej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

§ 42

W przypadku konfliktów w relacji uczeń - nauczyciel zaistniałych w obszarze zasad oceniania uczeń może uzyskać pomoc zgłaszając problem do: nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, dyrektora szkoły.

 

Rozdział 6

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka i szkół wchodzących w jego skład

 

§ 43

 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli.
 2. W Ośrodku zatrudnia się pracowników administracji i obsługi: księgowy, sekretarka, kucharka, sprzątaczka – woźna, palacz c.o., konserwator, rzemieślnik, kierowca, praczka-sprzątaczka, sprzątaczka.
 3. Nauczyciel organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, rewalidacyjny
  i terapeutyczny. Jest odpowiedzialny za przebieg tego procesu.
  W szczególności do obowiązków nauczyciela należy:

1)         edukacja, rewalidacja, terapia i wychowanie powierzonych uczniów
w oparciu o znajomość rodzaju i stopnia niepełnosprawności, schorzenia, oraz stanu zdrowia każdego z nich,

2)         uwzględnianie w działalności edukacyjno-terapeutycznej wyników badań i diagnoz medycznych oraz wyników badań psychologiczno-pedagogicznych,

3)         indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

4)         współdziałanie z rodzicami (opiekunami) i doradztwo w zakresie terapeutyczno- edukacyjnym i wychowawczym,

5)         stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej oraz interdyscyplinarnej, doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział w doskonaleniu zewnętrznym,

6)         rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, zainteresowań i uzdolnień oraz planowania wsparcia związanego
z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień,

7)         prowadzenie doradztwa zawodowego w szkole gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowe,

8)         kontrola obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłoczne reagowanie na nagłą niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia.

 1. Nauczyciele Ośrodka zapewniają wychowankom bezpośrednią i stałą opiekę podczas ich pobytu w placówce, a także podczas zajęć poza terenem Ośrodka. Dbają o pełne poczucie bezpieczeństwa wychowanków zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 2. Nauczyciele są zobowiązani uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu
  w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)      dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej
w Ośrodku popartej przeprowadzonymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,

2)      udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,

3)      udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowywaniu
i gromadzeniu informacji o uczniu,

4)      współdziałanie w opracowaniu planu pracy Ośrodka w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

5)      rozpoznawanie przyczyn  trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

6)      podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających
z programu wychowawczego Ośrodka w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,

7)      prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

8)      prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej,

9)      zwracanie uwagi na przestrzeganie przez pracowników Ośrodka postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, realizacja zadań z zakresu profilaktyki wychowawczej, opieki psychologiczno - pedagogicznej
i pomocy materialnej.

10)  realizacja zadań z zakresu profilaktyki wychowawczej, opieki psychologiczno- pedagogicznej i pomocy materialnej.”

4c.   Do zadań psychologa należy:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

2)      określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, koordynowanie sprawami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku,

3)                  przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

4)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców, nauczycieli;

5)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6)      współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców,

7)      konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych,

8)      prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

9)      opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji,

10)  wspieranie wychowawców klas i grup w działaniach wynikających
z programów: wychowawczego i profilaktyki,

11)       działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

12)       prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4d. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1)           udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2)           tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3)           prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje czytelnicze;

4)           rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

5)           organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną;

6)           współpraca z nauczycielami, z samorządem uczniowskim w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

7)           przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki;

8)           opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece;

9)           gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych;

10)       współpraca z innymi bibliotekami.

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka Szkolno – Wychowawczego odpowiedzialny jest materialnie i dyscyplinarnie dyrektor Ośrodka. Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka. Dyrektor Ośrodka powierza głównemu księgowemu prowadzenie rachunkowości według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Zakres zadań pracowników niepedagogicznych określają ich zakresy czynności.

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów – wychowanków Ośrodka

 

§ 44

 1. Uczniom – wychowankom Ośrodka przysługują następujące prawa:

1)         prawo do nauki i terapii w dostępnej dla nich formie prowadzącej do osiągania jak najlepszych wyników;

2)         prawo do pomocy w nauce a także do uczestniczenia w różnorodnych zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych;

3)         prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny postępów w nauce i uspołecznianiu;

4)         prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających poczucie bezpieczeństwa;

5)         prawo do odpowiednich warunków socjalno-bytowych zapewniających możliwość nauki własnej, rozwijania zainteresowań, rekreacji
i wypoczynku, a także odpowiednich warunków sanitarnych;

6)         prawa do korzystania w razie potrzeby z form pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)         prawo do akceptacji, ochrony i poszanowania godności osobistej;

8)         prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań religijnych;

9)         prawo do nagród za szczególne postępy w rozwoju osobistym;

10)     prawo do wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową.

 1. Do obowiązków każdego ucznia – wychowanka należy:

1)         przestrzeganie przepisów niniejszego Statutu i regulaminów obowiązujących w Ośrodku;

2)         czynne i aktywne uczestnictwo w procesie edukacyjno –terapeutycznym;

3)         uczestnictwo w życiu Ośrodka, na miarę swoich możliwości;

4)         okazywanie szacunku rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka oraz kolegom,

5)         godne reprezentowanie Ośrodka;

6)         sumienne wykonywanie prac zleconych przez nauczycieli;

7)         troska o mienie Ośrodka i jego estetyczny wygląd;

8)         troska o schludny i estetyczny ubiór;

9)         wyłączanie aparatów komórkowych na czas zajęć edukacyjnych
w szkole,

10)     regularne uczęszczanie na lekcje i nie spóźnianie się,

11)     usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach obowiązkowych,

12)     dbałość o kulturę słowa w szkole i poza nią,

13)     chronienie własnego życia i zdrowia, przestrzeganie zasad higieny
w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem i w czasie przerw.

 1. W Ośrodku stosuje się nagrody i kary wobec uczniów - wychowanków,
  z uwzględnieniem zasady, że kary nie mogą naruszać nietykalności
  i godności osobistej wychowanka:

1)         Uczniowie - wychowankowie Ośrodka wyróżniający się w nauce
i zachowaniu mogą być nagradzani:

a)      pochwałą nauczyciela, wychowawcy klasy;

b)      pochwałą dyrekcji Ośrodka;

c)      dyplomem uznania;

d)     listem pochwalnym do rodziców;

e)      nagrodą rzeczową.

2)         Uczniowie - wychowankowie nie przestrzegający zasad niniejszego Statutu, regulaminów Ośrodka, mogą zostać ukarani:

a)      naganą pracownika pedagogicznego;

b)      naganą dyrekcji Ośrodka;

c)      zawieszeniem praw do reprezentowania Ośrodka na zewnątrz;

d)     w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora Ośrodka uczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej, uczeń Gimnazjum Specjalnego może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły;

e)      skreśleniem z listy uczniów.

 1. Ośrodek informuje rodziców (opiekuna prawnego) ucznia-wychowanka
  o przyznaniu nagrody lub zastosowaniu kary i sposobie odwołania się.
 2. Skreśleniu z listy uczniów może podlegać uczeń Gimnazjum po ukończeniu obowiązku szkolnego (18 roku życia), Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
  w przypadku:

1)         nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia-wychowanka trwającej ponad 6 tygodni (licząc od dnia powiadomienia rodziców lub opiekuna prawnego o fakcie nieobecności);

2)         wyrzucenia ucznia z praktycznej nauki zawodu przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o praktyczną naukę zawodu;

3)         poważnego naruszenia dyscypliny szkolnej i powtarzających się konfliktów z prawem (rozboje, pobicia, kradzieże, używanie
i rozprowadzanie środków odurzających itp.);

4)         rezygnacji z pobytu w Ośrodku.

 1. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego
  (z zastrzeżeniem ust. 5 punkt 4).
 2. W przypadku wystąpienia zachowań trudnych (zagrażających życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby, zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu – gwałtowne niszczenie lub uszkadzanie przedmiotów znajdujących się w otoczeniu) w Ośrodku dopuszcza się stosowanie obrony koniecznej, która polega na:

1)         przytrzymaniu (chwilowym i częściowym ograniczeniu swobody ruchów);

2)         wezwaniu odpowiednich służb – gdy inne sposoby są nieskuteczne.

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia przysługuje mu prawo skargi do dyrektora. Dyrektor zobowiązany jest do rozstrzygnięcia skargi w terminie
  14 dni. Od decyzji dyrektora przysługuje uczniowi lub jego rodzicom odwołanie do organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty wydania rozstrzygnięcia dyrektora.

 

 

§ 45 skreślony

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 46

 1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu edukacji, terapii
  i wychowania uczniów.
 2. Wykaz i zasady prowadzenia  dokumentacji szkolnej określają odrębne przepisy.
 3. Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Ośrodka określają odrębne przepisy.
 5. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek każdego z działających w szkole organów.
 6. Po każdej zmianie dyrektor ogłasza tekst ujednolicony.
 7. Dyrektor po nowelizacji statutu publikuje tekst ujednolicony statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne  (§ 1,2)   ……………………………………………...…… 2

Rozdział 2 Cele i zadania Ośrodka oraz szkół wchodzących w jego skład  (§ 3,4,5)...……… 3

Rozdział 3  rgany Ośrodka i ich kompetencje (§ 6 – 12) ………………...……………..….… 5

Rozdział 4  Organizacja Ośrodka i szkół wchodzących w jego skład (§ 13 – 17) .……..…… 9

Rozdział 5 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (§ 18 – 42) ………….………………….... 13

Rozdział 6 Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka i szkół wchodzących

                   w jego skład (§ 43) ………………………………………………...….………... 32

Rozdział 7 Prawa i obowiązki uczniów – wychowanków Ośrodka (§ 44, 45)   ….………… 34

Rozdział 8 Postanowienia końcowe (§ 46) …………………………………………….…… 37

 

 

 

 

 

 

Wróć na górę strony