Szkoła Podstawowa Specjalna

Funkcjonuje od chwili powstania placówki i mogą uczęszczać do niej uczniowie posiadający orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Szkoła Podstawowa zapewnia uczniom zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności oraz kształtuje ich osobowość. Poszerzają oni wiedzę o świecie, człowieku i jego życiu, doskonalą kompetencje komunikacyjne, rozwijają zainteresowania związane z poszczególnymi przedmiotami, uczą się prawidłowych postaw moralno-społecznych i patriotycznych.

Treści te realizowane są na przestrzeni sześciu lat nauki w szkole podstawowej i kontynuowane na trzecim etapie kształcenia - w gimnazjum.
 
Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych. Na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej wyodrębnia się: zajęcia edukacyjne i zajęcia rewalidacyjne (tygodniowo:10- 12 godzin na oddział). Uczeń ma prawo do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego o jeden rok.

Wróć na górę strony

Gimnazjum Specjalne

Szkoła powstała wraz z reformą systemu edukacji w  1999 roku. Uczęszczają do niej zarówno uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną oraz znaczną.
 
W programie pracy gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim na plan główny wysuwa się rehabilitacja, czyli kompensowanie, korygowanie, usprawnianie i dynamizowanie uczniów w taki sposób, aby mogli oni zdobywać wiadomości i umiejętności potrzebne do możliwie pełnej integracji społecznej. Gimnazjum, wykorzystując indywidualne możliwości uczniów, przygotowuje ich do wyboru zawodu i do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno - kulturalnym. Zindywidualizowanie procesu nauczania i jego wielopoziomowość sprawia, że każdy uczeń ma jednakowe szanse osiągnięcia sukcesu, wiary we własne siły, a także przekonanie, że opanowana wiedza i umiejętności będą przydatne w jego dalszej nauce i życiu.

Edukacja uczniów głębiej upośledzonych umysłowo polega na całościowej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy, które dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Realizowane są na zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych. Nauka w gimnazjum trwa trzy lata. W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów może zostać wydłużona o rok.

Wróć na górę strony

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1

Szkoła zawodowa powstała w 2003 r. W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie mają możliwość wyboru nauki w zawodach: kucharz, cukiernik.

 

Zajęcia praktyczne kierunek cukiernik i kucharz prowadzone są na terenie ośrodka.

 

Klasy zawodowe o profilu kucharz i cukiernik uczą się:  przygotowywania potraw według przepisów, właściwego gospodarowania produktami, przestrzegania zasad higieny i bhp. Nauczyciele dbają o to, aby potrawy były smaczne i estetycznie wykonane. Uczniowie biorą czynny udział w życiu ośrodka.  Absolwenci ZSZ po złożeniu wymaganego egzaminu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wszyscy uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej (tygodniowo 10 godz. na oddział)

Wróć na górę strony

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy została utworzona w 2004 roku. Zapewnia ona kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym  oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie trwa trzy lata lecz w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony.

Proces edukacji w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przebiega całościowo i realizowany jest na zasadzie łączenia funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły. W tym procesie uwzględniane są specyficzne metody i formy pracy
oraz zasady nauczania wykorzystujące współczesną wiedzę z dziedziny nauk społeczno – pedagogicznych. Nauka w szkole opiera się na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Okresowo dokonywana jest także ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwiająca modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie go do jego
możliwości oraz oczekiwanych osiągnięć.

Kształcenie uczniów w szkole jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych i obejmuje:
  - kształcenie ogólne umożliwiające utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,
  - przysposobienie do pracy rozumiane jako:
     - kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,
     - przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą,
     - uczenie wykonywania różnych prac (porządkowych i pomocniczych) oraz przygotowania do podjęcia aktywności zawodowej lub „parazawodowej” w warunkach pracy chronionej,
     - warsztatach terapii zajęciowej lub we własnym gospodarstwie domowym.

Działalność Szkoły Przysposabiającej do Pracy to oprócz zajęć dydaktycznych i przygotowujących do pracy zawodowej, także  wycieczki, imprezy integracyjne i rekreacyjne, mające na celu kształtowanie i utrwalanie zachowań i nawyków ogólnie akceptowanych w społeczeństwie.

Wróć na górę strony