Charakterystyka placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju jest placówką z prawie 30-letnią tradycją i doświadczeniem w kształceniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.


W skład ośrodka wchodzą:
- Szkoła Podstawowa ;
- Gimnazjum ;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy;
- Internat

Do szkoły przyjmowani są uczniowie, posiadający orzeczenie wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną.


Ponadto do przyjęcia ucznia do szkół, wchodzących w skład ośrodka potrzebne są następujące dokumenty:
- podanie do dyrektora o przyjęcie do szkoły i internatu,

- odpis aktu urodzenia,

- numer PESEL,

- ostatnie świadectwo szkolne wraz z opinią o uczniu,

- karta zdrowia,

- 2 fotografie oraz ewentualna dokumentacja medyczna (przekazana za zgodą rodzica  )  w przypadku leczenia specjalistycznego.


Naszym uczniom proponujemy:
- zajęcia edukacyjne w szkole i w domu ( w przypadku nauczania indywidualnego).
- specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne , w tym:
- zajęcia z zakresu usuwania wad wymowy (logopedia),
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze ,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia ceramiczne
- gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną w sali gimnastycznej,
- zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata,
- Zajęcia w pracowni komputerowej.
- Zajęcia muzyczno- ruchowe.
- Zajęcia relaksacyjne.
- Zajęcia w kółkach zainteresowań:
- koło teatralne,
- koło informatyczne,
- koło plastyczne,
- koło wokalne,
- koło ekologiczne,
- zajęcia rękodzielnicze,
- zajęcia sportowe.

Prowadzone są one  przez nauczycieli- specjalistów, posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.
     
ATUTY NASZEGO OŚRODKA:
- Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom.
- Wszechstronna opieka terapeutyczna i pedagogiczna sprawowana przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę.
- Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
- Zapewnienie całodobowej opieki  i zajęć ogólnorozwojowych uczniom w dobrze wyposażonym internacie.
- Wychowanie w duchu poszanowania zasad współżycia społecznego.
- Integracja ze środowiskiem lokalnym.
- Rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności, potrzebnych w życiu poprzez różnorodne formy zajęć praktycznych.
- Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
- Indywidualizacja pracy z dzieckiem.
- Nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych i rewalidacyjnych.
- Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
- Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz centrum informacji multimedialnej.
- Lokalizacja w atrakcyjnym otoczeniu (jezioro, las), sprzyjającym wdrażaniu do zdrowego stylu życia.

Wróć na górę strony